jump to content

Croeso i’r ddarpariaeth o gyfleoedd dysgu ar gyfer pobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr rydym wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod gennym gyfleoedd priodol ar gael i bobl ifanc wrth iddynt symud drwy’r ysgol a thu hwnt. Mae hynny’n golygu cael dewisiadau a chyrsiau sy’n addas i anghenion pawb. Boed yn chwilio am gyrsiau academaidd neu alwedigaethol, neu brentisiaethau a chynlluniau hyfforddi, mae rhywbeth ar gael i chi yn ein darpariaeth ni ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru ar Warant Ieuenctid yn llawn, a’r nod yw cael darpariaeth addas ar gael i bob person ifanc o 16 oed ymlaen, er mwyn iddynt allu gwneud cynnydd yn eu haddysg a’u dysgu a bod yn barod am waith pan mae’r amser yn cyrraedd. Felly, mae’r cyngor yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion uwchradd, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, darparwyr hyfforddiant a Gyrfa Cymru i ddatblygu’r ddarpariaeth honno ac i roi cyhoeddusrwydd iddi drwy gyfrwng y prospectws cyffredin yma.

Pam datblygu eich dysgu ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

Yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae gennym ni ddarpariaeth ragorol ym mhob chweched dosbarth a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr yw’r coleg AB traddodiadol sy’n perfformio orau yng Nghymru. Mae gan ein darparwyr hyfforddiant lleol amrywiaeth eang o gyfleoedd prentisiaeth ac maent yn cysylltu â llawer o gyflogwyr, gan ddarparu llwybr rhagorol i fyd gwaith.   

Beth sy’n arbennig am y wefan hon?

Drwy gyfrwng y wefan rydym yn rhoi digon o fanylion i chi am y pynciau y gallwch eu hastudio ar ôl eich TGAU. Ond yn fwy na hynny rydym eisiau dangos i chi ble gall y pynciau hynny arwain os byddwch yn dewis eu hastudio. Mae dolenni at yrfaoedd yn y maes hwnnw, at addysg uwch leol a chyrsiau prifysgol, at brentisiaethau ac at esiamplau o bobl ifanc sydd wedi llwyddo i ddilyn y gyrfaoedd hynny o’ch blaen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn creu eich proffil drwy gyfrwng y ddolen i Gyrfa Cymru ar y dudalen Llwybrau Gyrfaol – bydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ar gyfer gwneud penderfyniadau am eich dyfodol.

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.

 - Course Testimonial