jump to content
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Llangynwyd, Penybont ar Ogwr, CF34 9RW

Visit website View course list

Who we are

Pam ymuno â Chweched Dosbarth llwyddiannus Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd?

 • Cynnig addysg a phrofiadau o’r radd flaenaf mewn awyrgylch Gymraeg a Cymreig.
 • Chweched Dosbarth cartrefol, sy’n hybu cynnydd academaidd a datblygiad personol pob dysgwr.
 • Chweched Dosbarth sy’n paratoi dysgwyr i gyfrannu’n boistif i’w cymunedau’n lleol, i Gymru a thu hwnt.

Beth sydd gan Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd ei gynnig i chi?

 • Cynnig amrywiaeth o gyrsiau, cymwysterau a chyfleoedd i bob dysgwr
 • Cefnogaeth academaidd a bugeiliol sy’n caniatau i bob dysgwr gyflawni i’w lawn botensial.
 • Cynnig amrywiaeth o brofiadau cymdeithasol/diwylliannol sy’n hybu             hunaniaeth a Chymreictod ein dysgwyr.
 • Amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol er mwyn datblygu’n bersonol
 • Gweithio gydag athrawon ymroddedig a phrofiadol sydd yn adnabod anghenion dysgwyr yn dda.
 • Adnoddau ardderchog e.e. Lolfa a Chanolfan Astudio i’r Chweched Dosbarth.
 • Cyfleoedd ac arweiniad sy’n paratoi dysgwyr ar gyfer dewis llwybrau gyrfaol addas boed i addysg uwch, prentisiaeth neu i fyd gwaith

Llwyddiannau Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd

 • Canlyniad sydd gyson uchel e.e. pob dysgwr wedi cyrraedd trothwy Lefel 3 ers sefydlu’r Chweched Dosbarth
 • 100% o ddosbarth 2017 wedi parhau i fyd gwaith, rhaglen hyfforddi, addysg bellach ac addysg uwch.
 • 83% ddosbarth 2017 wedi parhau i addysg uwch gyda bron i 25% wedi llwyddo i gael lle yn un o brifsygolion Russell Group
 • Derbyn Ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gwerth hyd £3000 i barhau â’u hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg yn y brifysgol.
 • Derbyn ysgoloriaethau mynediad ac ysgoloriaethau ar sail canlyniadau Safon Uwch rhagorol.


Profiadau cyn ddysgwyr:

“Mantais mawr o ddychwelyd i’r Chweched Dosbarth yn Llangynwyd oedd i ehangu ar y sgiliau yr oeddwn wedi dechrau eu datblygu yn ystod TGAU. Trwy hyn, roedd yn bosib i mi weld beth oedd fy nghryfderau a fy ngwendidau er mwyn penderfynu beth buasai’r ffordd orau i mi ar ôl gorffen ysgol.”

Gwenan Jenkin, astudio Hanes, Prifysgol Caerwysg


“Mae gen i lawer i ddiolch i Langynwyd, yn bennaf am y cyfleoedd a dderbyniais gan yr athrawon, eu cymorth a’u cefnogaeth. Mae’r athrawon yn treulio amser gwerthfawr efo’r disgyblion yn ateb unrhyw gwestiynau ac yn cynnal sesiynau adolygu ychwanegol pryd bynnag sydd angen. Rydw i’n falch iawn fy mod i’n gyn ddisgybl yn 6ed Dosbarth Llangynwyd ac yn ddiolchgar iawn i’r ysgol am roi’r ysbrydoliaeth i mi i lwyddo.”

Ffion Morgan, cyn Brif Swyddog, astudio’r Gyfraith, Prifysgol Bryste

“Mae Chweched Dosbarth Llangynwyd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd allgyrsiol. Yn sgil y profiadau gwerthfawr yma roeddwn wedi magu’r hyder i berfformio’n gyhoeddus sy’n hanfodol i fy astudiaethau yn y brifysgol.”

Nathan Isaac, astudio Cerddoriaeth, Birmingham Conservatoire

Back

Why choose Bridgend?

 • Stats
  Stats

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.

 - Course Testimonial