jump to content
Ysgol Gyfun Bryntirion

Ysgol Gyfun Bryntirion, Cilgant Myrddin, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4QR

Visit website View course list

Who we are

Rydym yn ystyried myfyrwyr Bryntirion fel unigolion, gyda hawliau cyfartal ond cryfderau a diddordebau gwahanol. Mae’r ysgol yn ceisio chwarae rhan bwysig yn y gwaith o helpu pobl ifanc i ddatblygu’n oedolion hyderus, sensitif a myfyriol, gydag ystod o ddiddordebau gwerth chweil, ac yn barod i fod yn weithgar yn y gymuned. Rydym eisiau i’n myfyrwyr fod yn ddysgwyr hapus, optimistaidd gyda llawer o hunanbarch, yn frwd wrth gredu y gallant gyflawni eu potensial llawn ac yn meddu ar y sgiliau a’r rhinweddau angenrheidiol i fod yn llwyddiannus.

Rydym yn gweithio’n agos mewn partneriaeth â rhieni ac yn credu bod cyswllt unigol yn hynod werthfawr. Cyfeillgarwch a pharodrwydd i wrando yw’r mannau cychwyn ar gyfer cydweithio effeithiol ac fe welwch y nodweddion hyn yma.

Mae Bryntirion yn cynnig ystod eang o gyfleoedd addysgol mewn amgylchedd gofalgar a chefnogol. Ein nod yw diwallu anghenion myfyrwyr unigol yn llawn a chynnig amrywiaeth eang o gyrsiau astudio.

Mae’r ysgol yn cynnig amgylchedd gwaith cyfforddus gyda digon o adnoddau gan roi’r cyfleoedd gorau posibl i fyfyrwyr ddatblygu yn ddeallusol ac yn gymdeithasol.  Mae’r wybodaeth sy’n cael ei darparu yn y llyfryn hwn yn amlinellu disgwyliadau uchel Bryntirion yn glir, ac rydym yn edrych ymlaen at helpu pob un o’n myfyrwyr i ddatblygu eu personoliaethau, eu sgiliau a’u cymwysterau yn y blynyddoedd nesaf.

Dylai’r myfyrwyr sy’n dychwelyd i’r chweched dosbarth fod yn glir, er budd eu dyheadau addysgol a gyrfa eu hunain yn y dyfodol, y bydd gennym ddisgwyliadau uwch ohonynt o ran eu hymrwymiad, eu hagwedd a’u hymddygiad. Rydym yn edrych ymlaen at weld eich mab neu’ch merch yn dychwelyd i astudio yn ysgol Bryntirion, sydd ag enw da am sicrhau llwyddiant.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, neu os hoffech ymweld â’r ysgol, mae croeso i chi gysylltu â ni. Mae ein myfyrwyr yn ymfalchïo mewn tywys ymwelwyr o amgylch ein hysgol. I’r rheini sy’n awyddus i ymuno â’n Chweched Dosbarth, cysylltwch â Mr Jamie Beard, Pennaeth y Chweched Dosbarth, ar 01656 641100 am ragor o wybodaeth.

Am ragor o fanylion, dilynwch y ddolen i’n gwefan ni.

01656 641100
admin.bryntirioncomp@bridgend.gov.uk
jamie.beard@bridgend.gov.uk

 

Back

Why choose Bridgend?

  • Stats
    Stats

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.

 - Course Testimonial