jump to content

Croeso i’r ddarpariaeth o gyfleoedd dysgu ar gyfer pobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr rydym wedi ymrwymo’n llwyr i sicrhau bod gennym gyfleoedd priodol ar gael i bobl ifanc wrth iddynt symud drwy’r ysgol a thu hwnt. Mae hynny’n golygu cael dewisiadau a chyrsiau sy’n addas i anghenion pawb. Boed yn chwilio am gyrsiau academaidd neu alwedigaethol, neu brentisiaethau a chynlluniau hyfforddi, mae rhywbeth ar gael i chi yn ein darpariaeth ni ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi polisi Llywodraeth Cymru ar Warant Ieuenctid yn llawn, a’r nod yw cael darpariaeth addas ar gael i bob person ifanc o 16 oed ymlaen, er mwyn iddynt allu gwneud cynnydd yn eu haddysg a’u dysgu a bod yn barod am waith pan mae’r amser yn cyrraedd. Felly, mae’r cyngor yn gweithio’n agos gyda’n hysgolion uwchradd, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, darparwyr hyfforddiant a Gyrfa Cymru i ddatblygu’r ddarpariaeth honno ac i roi cyhoeddusrwydd iddi drwy gyfrwng y prospectws cyffredin yma.

Pam datblygu eich dysgu ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

Yma ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae gennym ni ddarpariaeth ragorol ym mhob chweched dosbarth a Choleg Pen-y-bont ar Ogwr yw’r coleg AB traddodiadol sy’n perfformio orau yng Nghymru. Mae gan ein darparwyr hyfforddiant lleol amrywiaeth eang o gyfleoedd prentisiaeth ac maent yn cysylltu â llawer o gyflogwyr, gan ddarparu llwybr rhagorol i fyd gwaith.   

Beth sy’n arbennig am y wefan hon?

Drwy gyfrwng y wefan rydym yn rhoi digon o fanylion i chi am y pynciau y gallwch eu hastudio ar ôl eich TGAU. Ond yn fwy na hynny rydym eisiau dangos i chi ble gall y pynciau hynny arwain os byddwch yn dewis eu hastudio. Mae dolenni at yrfaoedd yn y maes hwnnw, at addysg uwch leol a chyrsiau prifysgol, at brentisiaethau ac at esiamplau o bobl ifanc sydd wedi llwyddo i ddilyn y gyrfaoedd hynny o’ch blaen. Gwnewch yn siŵr eich bod yn creu eich proffil drwy gyfrwng y ddolen i Gyrfa Cymru ar y dudalen Llwybrau Gyrfaol – bydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ar gyfer gwneud penderfyniadau am eich dyfodol.

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.

We are currently sourcing case studies of students from Bridgend schools and these will be uploaded soon.
 - Course Testimonial